Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί Σύμβουλοι

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές/τριες θα τυγχάνουν επαρκούς και κατάλληλης συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Το συμβουλευτικό πρόγραμμα εκπληρώνεται από:

·   Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Με την εισδοχή στο πρόγραμμα και πριν την πρώτη μέρα εγγραφής, σε κάθε φοιτητή καθορίζεται, ή επιλέγεται από τον/την ίδιο/α, προσωρινός ακαδημαϊκός σύμβουλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του διατμηματικού προγράμματος. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος συναντάται με τον φοιτητή πριν την πρώτη εγγραφή για σχεδιασμό του πρώτου εξαμήνου σπουδών, βοηθά το φοιτητή στην κατάλληλη επιλογή μαθημάτων και παρακολουθεί την ακαδημαϊκή του πρόοδο για το υπόλοιπο των σπουδών του.

·   Ερευνητικός Σύμβουλος: (αφορά μόνο τους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα Μάστερ Επιστήμης MSc). Για την εκπόνηση της ερευνητικής του/της διατριβής, ο φοιτητής πρέπει να καθορίσει ένα μόνιμο σύμβουλο εργασίας που αποδέχεται να αναλάβει και τον ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου. Ο ερευνητικός σύμβουλος μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε Τμήμα της Σχολής, ανεξάρτητα από το οικείο τμήμα του φοιτητή. Σε συνεργασία με τον ερευνητικό σύμβουλο, θα συμφωνηθεί ένα κατάλληλο θέμα διατριβής όπως και το υπόλοιπο σχέδιο σπουδών του φοιτητή. Μετά από υποβολή και έγκριση της πρότασης διατριβής, ο φοιτητής, σε συνεργασία με τον ερευνητικό σύμβουλο διατριβής, πρέπει να σχηματίσουν την επιτροπή διατριβής.
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400
 
Κοινωνικά Δίκτυα: