ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Master of Engineering)

Για την απονομή πτυχίου Μάστερ M.Eng. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που συμπεριλαμβάνει και την επιτυχή ολοκλήρωση μιας Προχωρημένης Εργασίας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς πιο κάτω. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος Μάστερ Μηχανικής για φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (το θερινό εξάμηνο θεωρείται προαιρετικό και δεν λογίζεται ως επίσημο εξάμηνο του ΠΚ). Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για ολοκλήρωση του πτυχίου Μάστερ είναι τέσσερα χρόνια (8 εξάμηνα), όπως καθορίζεται από τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι η Προχωρημένη Εργασία «Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου» ξεκινά μόνο κάθε Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται κάθε Ιούλιο.
 

2.1. Πρόγραμμα Σπουδών

Ο φόρτος εργασίας που οδηγεί στο πτυχίο Μάστερ M.Eng. απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων ECTS που να προέρχονται από συνδυασμό μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, σεμιναρίων και εργασίας ως ακολούθως:
 
- 4 Μαθήματα ειδίκευσης - Κοινού Κορμού (Υποχρεωτικά)
  • ΑΡΗ 538 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (8 ECTS)
  • HMY 687 Κτιριακή ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων(PV): Στοχεύοντας σε Κτήρια με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (8 ECTS)
  • MMK 516 Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)
  • ΠΠΜ 536 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (8 ECTS)
32 ECTS
- Μαθήματα ειδίκευσης - (επιλογής
  • 4 Μαθήματα επιλογής από τη λίστα μαθημάτων του προγράμματος
32 ECTS
-Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου 24 ECTS
-Μεταπτυχιακό Σεμινάριο   2 ECTS
Σύνολο 90 ECTS
 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες Μάστερ θεωρούνται πλήρους φοίτησης αν είναι εγγεγραμμένοι/ες σε τουλάχιστον 18 ECTS κάθε εξάμηνο (σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΠΚ). Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν, σε συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς τους συμβούλους, μαθήματα που θα τους βοηθήσουν και στην εκπόνηση της Προχωρημένης Εργασίας.
 
 

2.2. Ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών Πτυχίου Μάστερ M.Eng.

Ο καθορισμός του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, έρευνας και παρακολούθησης σεμιναρίων για κάθε εξάμηνο θα γίνεται από τον φοιτητή σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα ενδεικτικό παράδειγμα προγράμματος σπουδών πτυχίου Μάστερ M.Eng.
 
 
Παράδειγμα A: Εισδοχή κατά το Σεπτέμβριο:
 
1ο εξάμηνο (χειμερινό) 2ο εξάμηνο (εαρινό)
 3 μαθήματα      3x8 =24   ECTS   3 μαθήματα 3x8 =24   ECTS
 Μεταπτυχιακό σεμινάριο Ι 1   ECTS   Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙΙ 1   ECTS
 Προχωρημένη εργασία Ι 8   ECTS   Προχωρημένη εργασία ΙΙ 8   ECTS
  Σύνολο   331   ECTS    Σύνολο  331  ECTS
Καλοκαίρι ²  3ο εξάμηνο (χειμερινό)
 Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8   ECTS   2 μαθήματα      2x8 =   16   ECTS
  Σύνολο  8   ECTS    Σύνολο  16   ECTS
 
 
Παράδειγμα Β: Εισδοχή κατά το Ιανουάριο:
 
1ο εξάμηνο (εαρινό) 2ο εξάμηνο (χειμερινό)
 3 μαθήματα      3x8 =24   ECTS  3 μαθήματα 3x8 =24   ECTS
 Μεταπτυχιακό σεμινάριο Ι 1   ECTS  Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙΙ 1   ECTS
 Προχωρημένη εργασία Ι 8   ECTS
  Σύνολο   25₁   ECTS   Σύνολο   331   ECTS
3ο εξάμηνο (εαρινό) Καλοκαίρι ² 
 2 μαθήματα      2x8 =   16   ECTS  Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8   ECTS
 Προχωρημένη εργασία ΙΙ    8   ECTS
  Σύνολο  24₁   ECTS   Σύνολο   8   ECTS
 
 
[1] Σημειώνεται πως φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν σε περισσότερα από 40 (και έως 42) ECTS ανά εξάμηνο, θα πρέπει να εξασφαλίσουν την έγγραφη έγκριση του Προέδρου του οικείου Τμήματος.
[2] Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου επιτρέπεται εγγραφή σε μαθήματα που δεν ξεπερνούν τα 15ECTS.
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400