ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Master of Science, MSc)

Για την απονομή πτυχίου Μάστερ M.Sc. απαιτείται η επιτυχής εκπλήρωση του προγράμματος σπουδών συμπεριλαμβανομένων της Έρευνας Διατριβής και της Προχωρημένης Εργασίας, όπως περιγράφονται λεπτομερώς πιο κάτω. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος Μάστερ M.Sc. για φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (το θερινό εξάμηνο θεωρείται προαιρετικό και δεν λογίζεται ως επίσημο εξάμηνο του ΠΚ). Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για ολοκλήρωση του πτυχίου Μάστερ M.Sc. είναι τέσσερα χρόνια (8 εξάμηνο), όπως καθορίζεται από τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι η Προχωρημένη Εργασία «Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου» ξεκινά μόνο κάθε Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται κάθε Ιούλιο.
 

3.1. Πρόγραμμα Σπουδών

Ο φόρτος εργασίας που οδηγεί στο πτυχίο Μάστερ M.Sc. απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστο 114 πιστωτικών μονάδων ECTS που να προέρχονται από συνδυασμό μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, σεμιναρίων, προχωρημένης εργασίας και έρευνας διατριβής ως ακολούθως:
 
- 5 Μαθήματα ειδίκευσης - Κοινού Κορμού ( Υποχρεωτικά)
  • ΠΟΛ 800 Μεθοδολογία της Έρευνας (8 ECTS)
  • ΑΡΗ 538 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (8 ECTS)
  • HMY 687 Κτιριακή ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων(PV): Στοχεύοντας σε Κτήρια με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (8 ECTS)
  • MMK 516 Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)
  • ΠΠΜ 536 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (8 ECTS)
40 ECTS
- Μαθήματα ειδίκευσης - (επιλογής)
1 Μάθημα επιλογής από τη λίστα μαθημάτων του προγράμματος
8 ECTS
-Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου 24 ECTS
-Μεταπτυχιακό Σεμινάριο   1 ECTS
-Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία  1
ECTS
-Έρευνα Διατριβής Μάστερ 40 ECTS
Σύνολο 114 ECTS
 
 
 

3.2. Διατριβή  Πτυχίου Μάστερ M.Sc.

Για το πτυχίο Μάστερ M.Sc. απαιτείται η εκπόνηση ατομικής διατριβής. Το θέμα της έρευνας του φοιτητή επιλέγεται σε συνεννόηση με τον ερευνητικό του σύμβουλο κατά προτίμηση πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου φοίτησης. Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτώς στη Διατμηματική επιτροπή μια μονοσέλιδη περίληψη της διατριβής επεξηγώντας τη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, το αργότερο ένα εξάμηνο πριν από την υποστήριξή της. Όταν ολοκληρωθεί η διατριβή, ο φοιτητής πρέπει να την παρουσιάσει σε ανοικτό ακροατήριο, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον σύμβουλο εργασίας ως επί κεφαλής της επιτροπής και ένα (τουλάχιστο) ακαδημαϊκό μέλος από άλλο τμήμα του διατμηματικού προγράμματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να επιλεχθούν με βάση τις ικανότητες τους ώστε να μπορούν να υποβοηθήσουν στην εργασία του φοιτητή. Εφόσον η υποστήριξη της έρευνας είναι ικανοποιητική, η εξεταστική επιτροπή κρίνει την επιτυχή ολοκλήρωση της. Η Διατριβή βαθμολογείται με βαθμό, ΑΡΙΣΤΑ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ΚΑΛΩΣ. Οι φοιτητές που εκπονούν διατριβή, θα πρέπει με την ολοκλήρωση της, να παραδίδουν στην κεντρική γραμματεία του ΕΤΑΣ: 1) έντυπο αντίγραφο της διατριβής τους και 2) CD που να περιλαμβάνει την διατριβή τους σε μορφή PDF καθώς επίσης και το graphical abstract.
 

3.3. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Πτυχίου Μάστερ M.Sc.

Ο καθορισμός του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, έρευνας και παρακολούθησης σεμιναρίων για κάθε εξάμηνο θα γίνεται από τον φοιτητή σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του. Ενδεικτικά παραδείγματα προγραμμάτων σπουδών πτυχίου Μάστερ Επιστήμης παρουσιάζονται πιο κάτω, ένα με εισδοχή το Σεπτέμβριο και ένα για εισδοχή τον Ιανουάριο, δεδομένου ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι πλήρους φοίτησης.
 
 
Παράδειγμα A: Εισδοχή κατά το Σεπτέμβριο:
 
1ο εξάμηνο (χειμερινό) 2ο εξάμηνο (εαρινό)
 3 μαθήματα      3x8 =24   ECTS   3 μαθήματα 3x8 =24   ECTS
 Μεταπτυχιακό σεμινάριο Ι 1   ECTS  Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία 1   ECTS
Προχωρημένη εργασία Ι 8   ECTS Προχωρημένη εργασία Ι 8   ECTS
 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc .Ι 8   ECTS  Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc II 8   ECTS
  Σύνολο   41  ECTS    Σύνολο  41  ECTS
Καλοκαίρι  3ο εξάμηνο (χειμερινό)
 Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8   ECTS  Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. ΙII 8   ECTS
Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. ΙV 8   ECTS
Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. V 8   ECTS
  Σύνολο  8   ECTS    Σύνολο  24  ECTS
 
 
Παράδειγμα Β: Εισδοχή κατά το Ιανουάριο:
 
1ο εξάμηνο (εαρινό) 2ο εξάμηνο (χειμερινό)
 3 μαθήματα      3x8 =24   ECTS  2 μαθήματα 2x8 =16   ECTS
Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία 1   ECTS  Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙΙ 1   ECTS
Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc I 8   ECTS Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc.II 8   ECTS
     Προχωρημένη εργασία Ι 8   ECTS
  Σύνολο   33   ECTS   Σύνολο   33   ECTS
3ο εξάμηνο (εαρινό) Καλοκαίρι²
 1 μάθημα 8   ECTS  Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8   ECTS
 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. III    8   ECTS
Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc.IV 8   ECTS
Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc.V 8   ECTS
Προχωρημένη εργασία ΙΙ 8   ECTS
  Σύνολο  40   ECTS   Σύνολο   8   ECTS
  
 
 
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400