ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΣΤΕΡ Μ.Sc. (40 ΠΜ)

ΠΟΛ 718 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. Ι ( 8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)

ΠΟΛ 719 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. ΙΙ (8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)

ΠΟΛ 720 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. ΙΙΙ (8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)

ΠΟΛ 721 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. ΙV (8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)

ΠΟΛ 722 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. V (8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)
 
 
Οι φοιτητές που εκπονούν διατριβή, θα πρέπει με την ολοκλήρωση της, να παραδίδουν στην κεντρική γραμματεία του ΕΤΑΣ: 1) έντυπο αντίγραφο της διατριβής τους και 2) CD που να περιλαμβάνει την διατριβή τους σε μορφή PDF καθώς επίσης και το graphical abstract.


 
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400